لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، چهارشنبه، 23 آبان 1397 - 16:34
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف CFR

Cost and Freight

ارزش و کرایه حمل تا مقصد. C&F سابق است ولی مخصوص حمل دریایی. کالا وقتی از روی نرده کشتی عبور می‌کند (بارگیری می‌شود) مسئولیت فروشنده خاتمه میابد. هزینه بیمه با خریدار است. هزینه حمل با فروشنده‌است. عقد قرارداد بیمه با خریدار است. و عقد قرارداد حمل با فروشنده.
CFR