لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 22 آبان 1397 - 21:48
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف ROFLEW

Rolling On Floor Laughing whilst Eating Waffles

غلت خوردن روي زمين از زور خنده با دهن پر از كلوچه !
ROFLEW