مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SCUBA

ارسال نظر

Self Contained Underwater Breathing Apparatus

اسكوبا مجموعه وسايلي است كه شما مي‌توانيد در زير آب به راحتي روي آب، با آن تنفس كنيد. اين وسايل شامل كپسول، شير و رگلاتور است.SCUBA

ارسال نظر