لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 26 مهر 1397 - 23:44
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف VS

Versus

VS مخفف کلمه Versus، به معناي در مقابل با ...
براي مثال در جنگ هاي تن به تن مي گويند : بازيکن شماره يک Vs بازيکن شماره دو
VS