لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، جمعه، 29 شهریور 1398 - 05:35
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف FER

Final Evaluation Report

گزارش ارزیابی نهایی
FER