لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، يكشنبه، 30 دی 1397 - 14:59
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف API

Academic Performance Index

شاخص عملکرد تحصیلی.
API یکی از اجزای اصلی از پاسخگویی به قانون مدارس دولتی توسط مجلس قانونگذاری کالیفرنیا است که در سال 1999 به تصویب در آمد.
API