لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 27 اسفند 1397 - 22:58
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

امکان
مخفف عبارت امکان
اتحادیه‌ی مرکزی تعاونی‌های مصرف کارگران ایران
اتحادیه ی مرکزی تعاونی‌های مصرف کا...
هواناجا
مخفف عبارت هواناجا
هواپیمایی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
هواناجا هواپیمایی متعلق به نیروی ا...
سمات
مخفف عبارت سمات
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادا...
سجام
مخفف عبارت سجام
سامانه جامع اطلاعات مشتریان
شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادا...
وبدا
مخفف عبارت وبدا
وزارت بهداشت، درمان و آموزش
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
IAC
مخفف عبارت IAC
Institute for the African Child
کنفرانس کمیته بین آفریقایی در مورد...
ICRS
مخفف عبارت ICRS
International Celestial Reference System
سامانه بین‌المللی مرجع آسمانی با ن...