لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، يكشنبه، 5 خرداد 1398 - 14:31
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

IRISL
مخفف عبارت IRISL
Islamic Republic of Iran Shipping Lines
سازمانها و شرکتهای تابعه شرکت کشتي...
ASEAN
مخفف عبارت ASEAN
Association of Southeast Asian Nations
انجمن ملل آسیای جنوب شرقی که بیشتر...
OECD
مخفف عبارت OECD
Organisation for Economic Co-operation and Developme ...
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه سازم...
IBRD
مخفف عبارت IBRD
International Bank for Reconstruction and Developmen ...
بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه جز...
IDA
مخفف عبارت IDA
International Development Association
انجمن توسعه بین‌الملل یا موسسه توس...
KGB
مخفف عبارت KGB
Komitet Gosudarstvennoi Bezopasnosti
کِی‌جی‌بی (KGB) مخفف نام اداره اطل...
ACGIH
مخفف عبارت ACGIH
American Conference of Governmental Industrial Hygie ...
مجمع دولتی متخصصین بهداشت صنعتی آم...
ETSI
مخفف عبارت ETSI
European Telecommunications Standards Institute
موسسه اروپایی استانداردهای ارتباط ...
ACM
مخفف عبارت ACM
Association for Computing Machinery
نام اولین انجمن علوم کامپیوتری است...
BCCI
مخفف عبارت BCCI
Bank of Credit and Commerce International
بانک اعتباری و بازرگانی بین‌المللی...
MADD
مخفف عبارت MADD
Mothers Against Drunk Driving
مادران مخالف رانندگی در حالت مستی ...
UNCTAD
مخفف عبارت UNCTAD
United Nations Conference on Trade and Development
کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (...