مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف EFQM

European Foundation for Quality Management

ارسال نظر
بنیاد اروپائی مدیریت کیفیتEFQM

ارسال نظر