مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف LTA

Land Transport Authority

سازمان حمل و نقل زمینی در سنگاپورLTA