مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف GAISF

General Association of International Sports Federations

انجمن جهانی فدراسیون ورزش‌های بین‌المللیGAISF