لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، جمعه، 30 فروردین 1398 - 13:09
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف IFAC

International Federation Of Automatic Control

فدراسیون بین‌المللی کنترل خودکار.
(یک سازمان چند ملیّتی مربوط به پیشبرد دانش و فن کنترل)
IFAC