لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، جمعه، 28 تیر 1398 - 12:52
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف UNIFEM

United Nations Development Fund for Women

صندوق توسعه ملل متحد برای زنان
UNIFEM