لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 24 آبان 1397 - 06:39
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف ITF

International Transport Workers Federation

انجمن بین المللی کارگران حمل و نقل
ITF