لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، چهارشنبه، 23 آبان 1397 - 17:13
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف COSO

Committee Of Sponsoring Organizations

کارگروه سازمان‌های پشتیبان مالی کمیسیون تردوی
COSO