لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 26 آذر 1397 - 01:14
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف UNODC

United Nations Office on Drugs and Crime

دفتر مواد مخدر و جرائم سازمان ملل متحد
UNODC