لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، چهارشنبه، 29 اسفند 1397 - 18:42
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

CLDC
مخفف عبارت CLDC
Connected Limited Device Configuration
CLDC یک دستگاه مجازی استاندراد شده...
BREW
مخفف عبارت BREW
Binary Run-time Environment for Wireless
BREW ( محیط زمان جریان دودویی برای...
AFLT
مخفف عبارت AFLT
Advanced Forward Link Trilateration
نوعی از تکنولوژی محل گوشی بر مبنای...
USSD
مخفف عبارت USSD
Unstructured Supplementary Service Data
USSD یک روش ارسال پیام در شبکه GSM...