مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SUK

Subsidy Unlock Key

کلید بازکردن تلفن همراهSUK