لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 5 فروردین 1398 - 21:20
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف ICE

In Case of Emergency

برخی اشخاص تصور می کنند که تمام کاربران باید یک شماره را با عنوان ICE به لیست مخاطبین خود در دفترچه تلفن اضافه کنند تا افراد شخص ثالث ( مانند دکتر یا پرسنل اورژانس ) در صورت بروز مشکل برای کاربر و پیدا کردن گوشی بتوانند با آن شماره تماس بگیرند . این شماره می تواند متعلق به یکی از خویشاوندان کاربر باشد.
ICE