مخفف کلمه IVPB


( Intra Venous Piggy Back )
تزریق متناوب دارو از طریق مسیر وریدی قبلی
IVPB
بازگشت به صفحه قبل