مخفف کلمه QWK


( Quater Week )
استفاده دارو، هفته ای یکبار
QWK
بازگشت به صفحه قبل