مخفف کلمه DUB


( Dysfunctional uterine bleeding )
خونریزی غیرطبیعی دستگاه تناسلی مستقر در رحم
DUB
بازگشت به صفحه قبل