لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 27 تیر 1398 - 05:41
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف اصطلاحات پزشکی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه های پزشکی، بیماری، آزمایش، دارویی و...
PICC
مخفف عبارت PICC
Peripherally Inserted Central Catheter
کاتتر مرکزی کاشته از راه پیرامونی ...
TA
مخفف عبارت TA
Terminologia Anatomica
واژگان کالبدشناسی یا ترمینولوژی آن...
MRSA
مخفف عبارت MRSA
Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus
استافیلوکوک اورئوس (طلایی) مقاوم ب...
CRH
مخفف عبارت CRH
Corticotropin-Releasing Hormone
تنظیم ترشح کورتیزول با هورمون آزاد...
CRISPR
مخفف عبارت CRISPR
Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Re ...
تناوب‌هایِ کوتاهِ پالیندرومِ فاصله...
QSAR
مخفف عبارت QSAR
Quantitative Structure–Activity Relationship
وابستگی کمی کنش و ساختار یا کیوسار...
SSRIs
مخفف عبارت SSRIs
Selective Serotonin Reuptake Inhibitors
مهارکننده‌های بازجذب سروتونین با ن...
SRA
مخفف عبارت SRA
Serotonin Releasing Agent
آزادکننده سرتونین (با نماد اختصاری...
MAC
مخفف عبارت MAC
Minimum Alveolar Concentration
حداقل غلظت آلوئولی یا به اختصار MA...