لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 29 فروردین 1398 - 19:12
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

RDS
مخفف عبارت RDS
Respiratory Distress Syndrome
سندرم زجر تنفسی نوزادان(یا RDS) یک...
PICC
مخفف عبارت PICC
Peripherally Inserted Central Catheter
کاتتر مرکزی کاشته از راه پیرامونی ...
TA
مخفف عبارت TA
Terminologia Anatomica
واژگان کالبدشناسی یا ترمینولوژی آن...
MRSA
مخفف عبارت MRSA
Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus
استافیلوکوک اورئوس (طلایی) مقاوم ب...
CRH
مخفف عبارت CRH
Corticotropin-Releasing Hormone
تنظیم ترشح کورتیزول با هورمون آزاد...
CRISPR
مخفف عبارت CRISPR
Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Re ...
تناوب‌هایِ کوتاهِ پالیندرومِ فاصله...