لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، يكشنبه، 28 بهمن 1397 - 07:14
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

ICD
مخفف عبارت ICD
International Classification of Diseases
طبقه بندی بیماری‌ها به معنای مرتب ...
DSM
مخفف عبارت DSM
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder ...
متخصصان بهداشت روانی برای بر چسب گ...
MIM
مخفف عبارت MIM
Mendelian Inheritance in Man
پروژه میراث مندلی در انسان (امیم) ...
BOLD
مخفف عبارت BOLD
Blood Oxygenation Level Dependent Imaging
تصویرگیری BOLD یا تصویربرداری وابس...
STD
مخفف عبارت STD
SéΧually Transmitted Disease
بیماری‌های آمیزشی یا عفونتهای منتق...
MRI
مخفف عبارت MRI
Magnetic Resonance Imaging
ام‌آرآی، تصویرسازی تشدید مغناطیسی ...