لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 4 شهریور 1398 - 12:43
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف اصطلاحات پزشکی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه های پزشکی، بیماری، آزمایش، دارویی و...
PCI
مخفف عبارت PCI
Percutaneous Coronary Intervention
درمان کاهش خونرسانی سرخرگ‌های قلب ...
PCL
مخفف عبارت PCL
Posterior Cruciate Ligament
رباط متقاطع پشتی یا صلیبی خلفی یا ...
EVER
مخفف عبارت EVER
Epidermodysplasia Verruciformis
اپیدرمودیسپلیژا وروسِفورمیس که به ...
SARS
مخفف عبارت SARS
Severe Acute Respiratory Syndrome
نوعی بیماری تنفسی حاد که توسط ویرو...
OCT
مخفف عبارت OCT
Optical Coherence Tomography
مقطع‌نگاری همدوسی اپتیکی یا OCT، ن...
ALL
مخفف عبارت ALL
Acute Lymphoblastic Leukemia
لوسمی حاد لنفوئیدی یا به اختصار AL...
EDTA
مخفف عبارت EDTA
Ethylene Diamine Tetraacetic Acid
اتیلن دی آمین تترا استیک اسید (EDT...
NPT
مخفف عبارت NPT
Nocturnal Penile Tumescence
نعوظ صبحگاهی یا بلند شدن آلت هنگام...
BIID
مخفف عبارت BIID
Body Integrity Identity Disorder
اختلال هویت تمامیت بدن و بصورت مخف...
HSDD
مخفف عبارت HSDD
Hypoactive Sexual Desire Disorder
اختلال کم‌میلی جنسی عبارت است از ع...
NLP
مخفف عبارت NLP
Neuro-Linguistic Programming
«برنامه‌ریزی عصبی زبانی» (NLP)، یک...