مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف AMVL

Anterior Mitral Valve Leaflet

اکوی قلبAMVL ارسال نظر

ارسال نظر