مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CPT

Current Procedural Terminology

ارسال نظر
اصطلاحات اقدامات پزشکی متداول که کدهای پزشکی مطرح شده توسط انجمن پزشکی امریکا است و خدمات پزشکی، جراحی و تشخیصی را شرح می دهدCPT

ارسال نظر