مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CBR

Complete Bed Rest

ارسال نظر
استراحت مطلقCBR

ارسال نظر