مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SOL

Solution

ارسال نظر
محلول غیر آبی sol محلولی هست که حلال آنها غیر از آب است.SOL

ارسال نظر