مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف GRID

Gay-Related Immune Deficiency

ارسال نظر
نقص ایمنی مرتبط با همجنس‌گراییGRID

ارسال نظر