مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SIADH

Syndrome of Inappropriate Secretion of Antidiuretic Hormone

سندرم ترشح نامناسب هورمون ضد ادراریSIADH