لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 30 بهمن 1397 - 20:10
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف IVPB

Intra Venous Piggy Back

تزریق متناوب دارو از طریق مسیر وریدی قبلی
IVPB