لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 30 بهمن 1397 - 20:11
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف IVP

Intra Venous Push

داخل وریدی, درون وریدی, موجود در سیاهرگ یا ورید
IVP