لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، جمعه، 27 مهر 1397 - 00:20
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف LEEP

Loop Electrosurgical Excision Procedure

جراحی با حلقه الکتریکی (LEEP)، که در آن از جریان برق برای برداشتن بافت‌های غیرطبیعی استفاده می‌کنند.
LEEP