لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 2 اردیبهشت 1398 - 20:33
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف MCH

Mean Corposcular of Hemoglobin

MCH در علم پزشکی بيانگر ميزان متوسط هموگلوبين در هر سلول است. براساس واحد پيكوگرم بيان ميشود.
MCH