لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 3 اسفند 1396 - 02:15

مخفف IV

Intra Venous

داخل وریدی
IV