لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 4 شهریور 1398 - 14:17
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IF

Immuno Fluorescence

ضعف ایمنی فلورسانس (I.F)
I.F تکنیکی جدید است که با آنتی بادی شیمیایی به رنگ فلورسنت برای شناسایی بیمار استفاده می شود.
IF