لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 2 اردیبهشت 1398 - 21:11
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف HCT

Hematocrit

HCT (هماتوکریت) یکی از آزمایش های خونی که میزان درصدی از حجم خون را که به وسیله گلبول‌های قرمز اشغال شده است نشان می دهد.

هماتوکریت نشان دهنده درصد گلبول های قرمز نسبت به حجم خون می باشد و می بایست با سایر فاکتورهای خون مانند RBC و Hb مورد بررسی قرار گیرد و نام کامل آن Hematocrit است.
HCT