لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، جمعه، 31 فروردین 1397 - 05:27

مخفف OMIM

Online Mendelian Inheritance in Man

پروژه میراث مندلی در انسان (امیم) یک بانک اطلاعاتی است که تمامی بیماری‌های شناخته شده دارای جزء ژنتیک را طبقه‌بندی می‌کند و در صورت وجود، ژن مربوط به آن بیماری را مشخص کرده و اطلاعات را به صورت منبعی برای تحقیقات بعدی و به عنوان ابزاری برای بررسی‌های بعدی ژنتیکی ژن طبقه‌بندی شده فراهم می‌سازد.
OMIM