مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف OHE

Mohe

ارسال نظر
فرودگاه موهه گولیان یک فرودگاه همگانی با کد یاتا OHE است . این فرودگاه در کشور چین قرار دارد .OHE

ارسال نظر