مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CICI

Center for Intelligent Chemical Instrumentation

ارسال نظر
مرکز ابزار دقیق شیمیایی (دانشگاه اوهایو ؛ آتن ، اوهایو)CICI

ارسال نظر