لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، شنبه، 24 آذر 1397 - 00:53
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف EPRI

Electric Power Research Institute

موسسه تحقیقات نیروی برق
EPRI