لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 22 مهر 1398 - 17:43
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف OOS

Out of Sight

OSS به معنی خارج از دید
OOS