لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 22 مهر 1398 - 16:37
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف OOR

Out Of Range

OOR در بازی به معنی دور از دسترس ؛ خارج از محدوده
OOR