مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف EFC

Enemy Flag Carrior

اصطلاح EFC در بازی به معنی حمله کردن به دشمن حمل کنند پرچم ماEFC