لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، چهارشنبه، 30 مرداد 1398 - 16:40
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف FF

Friendly Fire

تیر اندازی به سمت یاران خودی
FF