مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف QL

ارسال نظر

Query Languages

زبان‌های پرسش (QL) زبان‌های برنامه‌نویسی برای اعمال پرسش‌های گوناگون بر پایگاه‌های داده‌ها و سیستم‌های اطلاعات است.QL

ارسال نظر