مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف HOL

ارسال نظر

High Order Language

علامت اختصاری HOL ، یک زبان برنامه‌نویسی رویّه‌گرا مانند BASIC ، پاسکال ، یا LOGO است.HOL

ارسال نظر