مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MVT

ارسال نظر

Multiprogramming with a Variable number of Tasks

چند برنامه‌نویسی با تعداد متغّیری از کارها. کارهائی که برنامه هستند.MVT

ارسال نظر